Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ervio gevestigd te Brugwachter 11, 3034 KD, Rotterdam
Telefoonnummer: 085-0188250
E-mailadres: support@ervio.nl
KvK-nummer: 74825534
Btw-identificatienummer: NL019945966B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ervio en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ervio en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Alle genoemde bedragen in de algemene voorwaarden zijn inclusief BTW.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst: het laptop abonnement

 1. Het laptop abonnement gaat van start vanaf het moment van de eerste automatische incasso.
 2. Indien de consument het abonnement langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het abonnement.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Bij het aangaan van een abonnement bij Ervio geef je een machtiging om maandelijkse abonnementskosten en eventuele andere kosten automatisch te incasseren bij het opgegeven rekeningnummer.
 2. Het maandbedrag voor het abonnement wordt voorafgaand aan de maand van gebruik betaald.
 3. Bij niet tijdige betaling schiet de consument tekort in de nakoming van de Overeenkomst en is Klant in verzuim en is Ervio gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=,met een minimum van € 40,=. Ervio kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door Ervio geleverde zaken blijven eigendom van Ervio tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Ervio uit hoofde van enige met Ervio gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

 

Artikel 8 – Vermissing en diefstal

 1. Bij diefstal moet er binnen 24 uur aangifte worden gedaan en er moet contact opgenomen worden met Ervio. Met behulp van ingebouwde anonieme lokalisatie software kan er een traceringsbericht uitgestuurd worden. Bij aangifte van diefstal en een onsuccesvolle poging om de laptop te traceren, wordt een eigen risico in rekening gebracht. Deze is verschillend per abonnement:
  • Allround – €300
  • Plus – €350
  • Premium – €450
  • Deluxe – €500
 2. Als er geen aangifte wordt gedaan voor diefstal van de laptop, dan wordt het eigen risico verhoogd met €100,= per abonnement op basis van de bedragen van 8.1.

 

Artikel 9 – Retourbeleid

 1. De consument kan het laptop abonnement gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laptop heeft ontvangen.
 3. De kosten voor het retourneren van de laptop zijn voor eigen rekening van de consument.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 5. De consument stuurt de laptop terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking.
 6. Bij het einde van het abonnement: retourtermijn is 7 dagen

 

Artikel 10 – Duur, opzegging en verlenging

 1. Het abonnement wordt afgesloten voor een periode van 6 maanden, 1 jaar of 2 jaar. Na afloop van deze periode wordt het abonnement verlengd met steeds een periode van één maand.
 2. Na de eerste contractperiode is er een opzegtermijn van 1 maand voor beëindiging van het abonnement. Zodra dit schriftelijk is ontvangen, loopt het abonnement nog één maand door.
 3. De retourtermijn bij einde abonnement is 7 dagen. Indien de laptop nog niet is ontvangen binnen die termijn, zal Ervio aangifte doen van diefstal door de klant. In dit geval wordt er een schadevergoeding verhaald op de consument. Deze bedraagt €400,= en is gelijk voor alle abonnementsvormen (Plus, Premium, Deluxe)

 

Artikel 11 – Niet nakomen verplichting

Ervio heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

 1. Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;
 2. Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 3. het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 5. ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de laptop of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt;
 6. Huurder naar het oordeel van Ervio misbruik maakt van de door Ervio geboden service;
 7. Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Ervio, dan wel
 8. Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Ervio haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid in vorm van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of schade voortvloeiende uit aansprakelijkheid tegen de consument is uitgesloten.
 2. Ervio is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (oneigenlijk) gebruik van de laptop door de consument.
 3. Bij reparatie van een dergelijke schade wordt een eigen risico van €75 gerekend.
 4. Ervio is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van late levering of tijdelijk niet in gebruik zijn van de laptop bij reparatie of herstel door HP.
 5. Ervio is niet aansprakelijk voor de negatieve gevolgen die het gebruik van diensten van derden op de laptop kan hebben. Hieronder vallen ook de Microsoft diensten die kunnen worden afgenomen bij het laptop abonnement. De gebruiker dient de voorwaarden opgesteld door Microsoft ten alle tijden te respecteren.

 

Artikel 13 – Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden behandeld volgens de eisen van de wet bescherming persoonsgegevens.
 2. De consument kan via de persoonlijke account pagina alle persoonsgegevens die bekend zijn bij Ervio inzien en aanpassen.
 3. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan worden gevonden in het Privacybeleid van Ervio (via https://ervio.nl/privacy-beleid/)

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.